Lämmityksen ja sähkönkulutuksen hiilipäästöt

Lämmityksen ja sähkönkulutuksen hiilipäästöt

Lämmityksestä ja sähköntuotannosta aiheutuvia hiilipäästöjä mitataan yksikössä kgCO2= kilogramma hiilidioksidia. Kasvihuonekaasupäästöjä, joissa on mukana muutkin kasvihuonekaasut, mitataan yksikössä kilogramma hiilidioksidiekvivalenttia (kgCO2ekv). Tässä yksikössä muut kaasut muunnetaan ilmaston lämmitysvaikutuksiltaan vastaavaksi määräksi hiilidioksidia. Esimerkiksi 1 kg typpioksiduulia (N2O) on n. 300 kgCO2ekv ja 1kg metaania (CH4) on n. 25 kgCO2ekv

Hiilipäästöjen määrä riippuu käytettävästä energialähteestä. Eri lähteillä on eri ominaispäästökertoimet, jotka ilmaisevat kuinka paljon hiilipäästöjä vapautuu per tuotettu energiamäärä. Ominaispäästökertoimen yksikkönä käytetään grammaa hiilidioksidiekvivalenttia per kilowattitunti (gCO2ekv/kWh) tai vastaavasti isommissa tuotantomäärissä kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia per megawattitunti (kgCO2ekv/MWh).


Lämpöenergian lähteiden suorat hiilipäästöt

Suorat hiilipäästöt ilmaiset, kuinka paljon päästöjä vapautuu polttovaiheessa. Alla olevassa kaaviossa on eri energialähteiden suorien päästöjen kertoimia.

Kaavion lämpöenergialähteistä öljy, turve, kivihiili ja kaasu lasketaan fossiilisiksi polttoaineiksi, joiden hiilipäästöt ovat peruuttamattomia ja aiheuttavat ilmakehän lämpenemistä. Hake ym. puu, sekä biokaasu ovat uusiutuvia energian lähteitä, mikä esim. puun osalta tarkoittaa, että poltossa vapautuva hiilidioksidi sitoutuu metsän kasvuun. Monissa laskureissa uusiutuva energia katsotaan päästöttömäksi.

Sähkön tuotannon päästöt Suomessa ovat olleet viime vuosina jyrkässä laskussa ja lasku jatkuu edelleen. Kaaviossa ilmoitettu 100g/kWh ei välttämättä täysin vastaa enää todellisuutta, ja on hieman korkeampi kuin todellinen arvo. Sähköntuotannon päästökertoimet nimittäin vaihtelevat käytettyjen energialähteiden mukaan. Suomessa päästökerroin on ollut vuonna 2020 jo 75 gCO2/kWh.

Lapin ilmastossa maalämpöpumpun sähkönkulutus on noin 40 % suoran sähkölämmityksen kulutuksesta, kun otetaan huomioon myös käyttöveden lämmitys. Täten päästöt ovat noin 40 g/kWh.


Lämpöenergian lähteiden nettopäästöt

Puu ja biokaasu ovat uusiutuvia energialähteitä. Alla olevassa kaaviossa hakkeen ja puun päästöissä on otettu huomioon puun uusiutuvuus. Arvio puupolttoaineen nettopäästöistä perustuu puun korjuussa ja kuljetuksissa käytettyjen polttoaineiden päästöihin.

Kaukolämmön päästöt riippuvat tuotantotavasta. Kaukolämmön keskipäästöt Suomessa ovat n. 150 -160 gCO2ekv/kWh. Lapissa 40% kaukolämmöstä tuotetaan turpeella, joten myös Lapissa arvio 160 g on lähellä oikeaa. Mikäli kaukolämpölaitos ilmoittaa käyttävänsä pelkkää haketta, on käytettävä päästökerrointa 15 gCO2ekv/kWh.


Sähköntuotannon hiilipäästöt

Sähköntuotannolla ei ole yhtä tiettyä päästökerrointa, vaan kerroin määrittyy sen mukaan miten sähkö on tuotettu. Eri maat tuottavat sähkönsä eri tavoilla, mikä aiheuttaa isojakin eroja maiden päästökertoimissa. Päästökertoimet ovat pieniä maissa, jotka käyttävät sähköntuotantoon hiilen ja öljyn sijaan paljon ydinvoimaa, vesivoimaa ja tuulivoimaa, koska näillä tuotettu sähkö luokitellaan nollapäästöiseksi.

Suomessa tuotetun sähkön päästökerroin on vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla ollut Fingridin mukaan n. 57 gCO2/kWh. Koska osa maassa kulutetusta sähköstä tuodaan ulkomailta, sähköntuotannon päästökertoimen lisäksi ilmoitetaan myös kulutetun sähkön päästökerroin. Fingridin mukaan samalla aikaisin mainitulla aikavälillä kulutetun sähkön kerroin on ollut n. 72 gCO2/kWh. (https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkojarjestelman-tila/co2/)


Lämmitysenergian hiilipäästöjen laskenta

Lämmityksen päästöt saadaan laskettua kertomalla käytettävän energialähteen ominaispäästökerroin energiankulutuksella.

päästöt (kgCO2) = ominaispäästökerroin (kgCO2/MWh) * energiankulutus (MWh)

Esimerkki: Vuoden lämmitysenergiatarve on 2 MWh. Lämmitysenergia tuotetaan hakkeella. Hakkeen ominaispäästökerroin on 403 kgCO2/MWh, tai 15 kgCO2/MWh, jos lasketaan nettopäästöjä.

Suorat hiilipäästöt = 403 kgCO2/MWh x 2 MWh = 806 kgCO2

Nettopäästöt = 15 kgCO2/MWh x 2 MWh = 30 kgCO2


Sähkön hiilipäästöjen laskenta

Sähkön hiilipäästöt saadaan laskettua samalla kaavalla kuin lämmityksenkin kohdalla.

päästöt (gCO2) = ominaispäästökerroin (gCO2/kWh) * energiankulutus(kWh)

Esimerkki: Sähköä tuotetaan 600 kWh. Kyseisen sähköntuotannon päästökertoimeksi on laskettu 70 gCO2/kWh.

päästöt = 70 gCO2/kWh x 600 kWh = 42 000 gCO2 = 42 kgCO2


Ladattavat liitteet

Lämmityslaskentalaskurit