Tavaraerän kuljetuksen hiilipäästöjen laskenta

Tavaraerän kuljetuksen hiilipäästöt riippuvat

  • auton täyttöasteesta: kuinka paljon kuormaa autossa on suhteessa maksimikuormamäärään. Esim. Maksimikuorma on 1000 kg, 50 % täyttöaste tarkoittaa, että kuormaa on 500 kg.
  • tavaraerän massasta: kuinka ison osuuden tavaraerä vie auton kuormasta
  • kuljetusmatkasta
  • auton ominaispäästökertoimesta: kuinka paljon päästöjä auto tuottaa tavaraerää kohden tietyllä matkalla ja kuormalla.

Ideana on, että kuljetuksen kokonaispäästöt jyvitetään autossa olevien tavaraerien kesken niiden massojen suhteessa. Eli mitä isompi tavaraerän osuus kuormasta on, sitä isompi osa auton tuottamista päästöistä jyvitetään kyseiselle tavaraerälle.


Esimerkki jyvitysperiatteesta:

Kuljetusmatka on 50 km, jolla kokonaispäästöt ovat 8.0 kgCO2. Auton maksimikuorma on 1000kg. Täyttöaste on 50 % eli autossa on yhteensä n. 500 kg lastia. Mukana on 100 kg tavaraerä kalaa kunnan keskuskeittiölle. Mikä on kyseisen tavaraerän kuljetuksen hiilipäästö?

100 kg / 500 kg x 8.0 kgCO2 = 1.6 kgCO2

Jos auto lastattaisiin täyteen 1000 kg:n maksimikuormaan muilla tavaraerillä, täyttöaste olisi 100 % ja kokonaispäästöt olisivat 9.0 kgCO2. Mikä olisi 100 % täyttöasteella saman 100 kg:n tavaraerän kuljetuksen hiilipäästö?

100 kg / 1000 kg x 9.0 kgCO2 = 0.9 kgCO2

Aikaisemmissa esimerkeissä kokonaispäästöt oli laskettuna valmiiksi. Päästöjen määrä saadaan alla olevalla kaavalla. Ominaispäästökerroin autolle saadaan täyttöasteen perusteella. Jos tiedossa on ominaispäästökerroin esim. 50 % täyttöasteella ja 100 % täyttöasteella, voidaan väliin jäävien täyttöasteiden ominaispäästökertoimet saada interpoloimalla näiden kahden välisen arvon kesken.

Tavaraerän kuljetuksen päästöt = ominaispäästökerroin x massa x kuljetusmatka

Esimerkiksi jos kuljetetaan pakettiautolla 300 kg tavaraerä 60 km matka siten, että pakettiauton täyttöaste on 50 % (ts. muuta kuormaa mukana satoja kiloja), ominaispäästökerroin olisi 328 gCO2/tnkm (328*10-6 kgCO2/kgkm) ja päästöt tavaraerälle olisivat:

Tavaraerän kuljetuksen päästöt = 328*10-6 kgCO2/kgkm x 300 kg x 60 km = 5.9 kgCO2


Ladattavat liitteet

Aluetalousvaikutuksien laskenta

Työllisyyden laskenta

Hankintaa suunnitteleva syöttää hankintansa arvon ja hankittavan tuotteen. Työkaluun on ohjelmoitu, millä toimialalla kukin tuote tuotetaan. Hankkija haluaa ostaa esimerkiksi perunaa ja arvioi, että hankinnan arvo on 3 000 euroa.

Kuten kuvakaappaus kertoo, perunan viljely kuuluu Tol 2008 -toimialaluokituksessa luokkaan 01133.

Tilastokeskus julkaisee tietoa toimialojen liikevaihto/ henkilöstö-suhteista. Oheisen linkin kautta on nähtävissä Tol 2008 -luokituksen päätoimialojen/ kirjantason mukaiset valtakunnalliset henkilöstö/ liikevaihto -suhteet.

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__yri__alyr/statfin_alyr_pxt_11fq.px/table/tableViewLayout1/

Taulukosta havaitaan, että maa-, metsä- ja kalatalouden alalla, johon perunaviljely siis kuuluu, yhtä henkilötyövuotta kohden vaaditaan 56 000 euron liikevaihto. Henkilötyövuosi tarkoittaa yhden täysiaikaisen henkilön työpanosta vuodessa.

Hankkija syöttää työkaluun hankinnan arvon 5 000 euroa. Hankinta tulisi ilmoittaa arvonlisäverottomana, koska myös tilastoissa ilmoitettavat liikevaihtotiedot ovat arvonlisäverottomia. Työkaluun on ohjelmoitu kunkin toimialan henkilöstö/ liikevaihto -suhteet.

Työkalu suorittaa laskutoimituksen: 5 000 euroa (hankinnan arvo) / 56 000 euroa (yhden henkilötyövuoden aikaansaamiseksi vaadittava liikevaihto) euroa = 0,09. Hankinta siis työllistää 0,09 noin henkilötyökuukauden verran, eli yhden henkilön noin kuukauden ajaksi.


Palkkatulovaikutusten laskenta

Hankinnasta muodostuva työllisyys on siis 0,09 henkilötyövuotta.

Tilastokeskuksen palkkarakennetilastojen mukaan maa-, metsä- ja kalataloustoimialan valtakunnallinen kuukausipalkka on 3 145 euroa.

Hankinnasta muodostuneen palkkatulon laskemiseksi hankinnasta muodostunut työllisyys henkilötyövuosina on muunnettava työllisyydeksi kuukausina.

0,09 htv x 12 kk = 1,1 henkilötyökuukautta

Hankinnasta muodostuvan palkkatulon laskenta: 1,1 htkk x 3 145 euroa = 3 460 euroa


Palkkaverotulovaikutusten laskenta

Oletetaan, että perunoita koskeva hankinta tehdään Kemijärveltä. Hankinnasta muodostuvat palkkaverotulovaikutukset lasketaan hankinnasta muodostuvan palkkatulon ja kunnan efektiivisen tuloveroprosentin avulla. Lapin kuntien efektiiviset tuloveroprosentit on esitetty oheisesta linkistä avautuvassa tiedostossa. (Kemijärveä koskeva tieto on vanha, vuodelta 2017, löytyi Lapin liiton sivulta. Kuntaliitto julkaisee tiedot kuntien efektiivisistä tuloveroprosenteista, mutta jostakin syystä Kemijärvi puuttui luettelosta. Uudempi tieto on todennäköisesti kuitenkin löydettävissä.)

Hankinnasta muodostuva palkkatulo 3 460 euroa x Kemijärven efektiivinen tuloveroprosentti 14,29

3 460 x 0,1429 = 494 euroa


Ladattavat liitteet